Meeting via Zoom

Address https://sjsu.zoom.us/j/93131136525?pwd=ZFVUeDRxV04zcVRVR1BGOTZMMjNyUT09Back